Elektrotehnicar informacionih tehnologija

IT TEHNIČAR- elektrotehnicar informacionih tehnologija  je najnoviji obrazovni profil, kao redovni u Republici Srbiji ali i u našoj školi.

Dužnosti – stručne kompetencije:

 Priprema i organizacija rada

 Izrada desktop aplikacija

 Kreiranje veb aplikacija (statičkih i dinamičkih veb stranica)

 Kreiranje i upravljanje bazom podataka

 Izrada tehničke dokumentacije

CILjEVI  STRUČNOG OBRAZOVANјA:

Osposobljavanje lica za izradu desktop i veb aplikacija i izradu i upravljanje bazom podataka.

POSLOVNA  I OBRAZOVNA PROHODNOST:

U svakom preduzeću, firmama specijalizovanim za razvoj softvera za treća lica, ustanovi, agenciji, banci itd. koja imaju više umreženih računara.  Najzad, mogu da rade kao freelenser-i, od kuće, za potrebe mnogih kompanija u svetu, bilo gde da su oni locirani.
Našim učenicima obezbeđena prednost pri zapošlјavanju u partnerskim firmama naše škole.

Ovako koncipirane osnove omogućuju uspešan nastavak školovanja na visokim školama ili fakultetima, ne samo iz oblasti informacionih tehnologija i računarstva, nego i drugih inženjerskih disciplina.
POGODNOSTI ZA NAŠE UČENIKE: NASTAVAK ŠKOLOVANјA NA VISOKOJ ŠKOLI AKADEMSKIH STUDIJA DOSITEJ SMER INFORMATIKA.

Nastavni plan i program : stručni; opšteobrazovni;