Majstor za građevinsku mehanizaciju specijalista

Pravo upisa na ovu vrstu specijalizacije imaju:

Kandidati sa završenim srednjim obrazovanjem u trajanju od četiri godine. Odgovarajući obrazovni profili u oblasti rada građevinarstvo. Najmanje dve godine radnog iskustva na određenim poslovima i radnim zadacima obuhvaćenih zanimanja;
Kandidati sa završenim srednjim obrazovanjem u trajanju od tri godine. Odgovarajući obrazovni profili u oblasti rada građevinarstvo. Najmanje tri godine radnog iskustva na određenim poslovima i radnim zadacima obuhvaćenih zanimanja;

Kandidati koji su završili građevinsku školu po nastavnim planovima i programima koji su se primenjivali do školske 1990/91. godine. Odgovarajuće zanimanje u oblasti građevinarstvo. Najmanje tri godine radnog iskustva na poslovima i radnim zadacima obuhvaćenih zanimanja;
Kandidati sa završenim srednjim obrazovanjem po nastavnim planovima i programima koji su se primenjivali do školske 1990/91. godine. iz drugog područja rada, koji su položili dopunske ispite iz predmeta koje određuje škola na osnovu nastavnog plana utvrđenog za obrazovne profile u ovom području rada, u skladu sa važećim zakonskim i podzakonskim aktima i koji imaju najmanje pet godina radnog iskustva na poslovima i radnim zadacima u oblasti rada građevinarstvo.