Odeljenje učenika sa posebnim sposobnostima za računarstvo i infromatiku

Tehnička škola Beograd

Odeljenje učenika sa posebnim sposobnostima za računarstvo i infromatiku

Odelјenje za učenike sa posebnim sposobnostima za informatiku i računarstvo je novi obrazovni profil u našoj školi, koji pruža najšire mogućnosti učenicima za unapređenje svojih znanja i veština u oblasti informatike i računarstva.

Nastavni plan i progam : preuzeti

Trajanje školovanja: 4 godine

Status profila: Od školske 2018/19 redovan profil

Predviđen za upis:  jedno odelјenje u svakom razredu; nastavne grupe do 12 učenika;

CILJ OBRAZOVANJA I VASPITANJA:

– pun intelektualni, emocionalni, socijalni, moralni i fizički razvoj učenika u skladu sa njihovim sposobnostima, potrebama, interesovanjima;

– sticanje znanja, ovladavanje veštinama i formiranje vrednosnih stavova koji doprinose razvoju informatičke pismenosti neophodne za dalje školovanje, život i rad u savremenom društvu;

– unapređivanje jezičke, umetničke, kulturne, naučne, tehničke i matematičke pismenosti, što je neophodno za nastavak obrazovanja i profesionalni razvoj;

– podrška razvoju međupredmetnih kompetencija.

Tehnička škola
Računarska gimnazija

 INFORMATIČKE KOMPETENCIJE:

Učenik kompetentno i kritički koristi tehnologije informacionog društva u raznovrsnim situacijama i aktivnostima da bi ostvario lične ciljeve i aktivnosti, konstruktivno i promišljeno učestvovao u životu zajednice. Na adekvatan način koristi prednosti računara i društvenih mreža u udruživanju sa drugima i pokretanju akcija čiji je cilj širenje korisnih informacija ili pružanje pomoći i podrške onima kojima je to potrebno, gradeći pri tome pravilne stavove prema korišćenju računara, bez zloupotrebe i preterivanja koje ugrožava fizičko i mentalno zdravlje.

NAČIN PREZENTOVANјA PROGRAMA:

Programski sadržaji dosledno su prikazani u formi koja zadovoLjava osnovne metodske zahteve nastave fizike:

– Postupnost (od prostijeg ka složenijem) pri upoznavanju novih pojmova i formulisanju zakona.

– Očiglednost pri izlaganju nastavnih sadržaja (uz svaku tematsku celinu pobrojano je više demonstracionih ogleda a treba koristiti i simulacije).

– Povezanost nastavnih sadržaja (horizontalna i vertikalna).

Program predviđa da se unutar svake veće tematske celine, posle postupnog i analitičnog izlaganja pojedinačnih nastavnih sadržaja, kroz sistematizaciju i obnavLjanje izloženog gradiva, izvrši sinteza bitnih činjenica i zakLjučaka i da se kroz njihovo obnavLjanje omogući da ih učenici u potpunosti razumeju i trajno usvoje. Pored toga, svaku tematsku celinu trebalo bi započeti obnavLjanjem odgovarajućeg dela gradiva iz prethodnog razreda ili iz osniovne škole. Time se postiže i vertikalno povezivanje nastavnih sadržaja.

Veoma je važno da se kroz rad vodi računa o ovom zahtevu programa, jer se time naglašava činjenica da su u fizici sve oblasti međusobno povezane i omogućuje se da učenik sagleda fiziku kao koherentnu naučnu disciplinu u kojoj se početak proučavanja nove pojave naslanja na rezultate proučavanja nekih prethodnih.

STEČENE KOMPETENCIJE:

  • Izrada softverskih aplikacija
  • Kreiranje, održavanje i upravlјanje bazama podataka
  • Izrada statičkih i dinamičkih web stranica
  • Implementacija, održavanje i zaštita informacionih sistema
  • Kreiranje, održavanje, ažuriranje sadržaja i provera sigurnosti platformi za internet servise
  • Postavlјanje i održavanje operativnog sistema računara
  • Programiranje u nekoliko programskih jezika i tehnologija
  • Sklapanje konfiguracija, otklanjanje kvarova i održavanje računarske opreme

POSLOVNA PROHODNOST:

U svakom preduzeću, ustanovi, agenciji, banci itd. koja imaju više umreženih računara. U firmama specijalizovanim za razvoj softvera za treća lica. Najzad, mogu da rade kao freelenser-i, od kuće, za potrebe mnogih kompanija u svetu, bilo gde da su oni locirani.

OBRAZOVNA PROHODNOST:

Ovako koncipirane osnove omogućuju uspešan nastavak školovanja na visokim školama ili fakultetima, ne samo iz oblasti informacionih tehnologija i računarstva, nego i drugih inženjerskih disciplina.
POSEBNE POGODNOSTI ZA NAŠE UČENIKE, NASTAVAK ŠKOLOVANjA NA VISOKOJ ŠKOLI AKADEMSKIH STUDIJA ZA INFORMATIKU.

MATURA:

Na kraju četvrte godine polaže se maturski ispit koji se sastoji iz tri dela:

  • polaganje opšte mature

NAPOMENA:

Našim učenicima, ukoliko to žele, škola obezbeđuje polaganje I stručne mature.